Smluvní podmínky společnosti adidas 

Tyto smluvní podmínky obsahují následující části: 1. Úvod; 2. Kupní podmínky; 3. Používání webu a 4. Ostatní, a dále také zásady nebo dokumenty, na něž je zde uveden odkaz (souhrnně „Smluvní podmínky“). 

 

1. ÚVOD 

http://www.adidas.cz/ („web“) je provozována společností adidas, Atlas Arena, Africa Building, Hoogoorddreef 9a, 1101BA Amsterdam ZO, the Netherlands. Pokud zadáte objednávku prostřednictvím webu, po potvrzení, že taková objednávka byla přijata, bude mezi vámi a adidas ČR s.r.o., Pekařská 16, Jinonice, Praha 5, 155 00, Česká republika, uzavřena kupní smlouva, která se bude řídit těmito smluvními podmínkami a konkrétně níže uvedenými kupními podmínkami. (dále jako „adidas/my/nás“). 

adidas AG je mateřská společnost skupiny adidas, která zahrnuje několik přidružených společností; mezi nimi adidas ČR s.r.o.. 

 

2. KUPNÍ PODMÍNKY 

Přečtěte si prosím pozorně tyto kupní podmínky předtím, než budete objednávat produkty online prostřednictvím webu.  

2.1 Kdy tyto kupní podmínky platí? 

Tyto kupní podmínky se vztahují na všechny nabídky a smlouvy týkající se prodeje a dodání produktů, které vám budeme dodávat. Jinými slovy, s těmito kupními podmínkami také souhlasíte, pokud (i) objednáte cokoli prostřednictvím webu, (ii) na jakémkoliv webu propojeném s naším webem nebo (iii) pokud od nás přijmete jakoukoli nabídku. Od těchto kupních podmínek je možné se odchýlit pouze s písemným souhlasem společnosti adidas. 

2.2 Produkty 

Máme různé typy produktů. Mohou mezi ně patřit produkty, které jsme navrhli a vytvořili pouze my („standardní produkty“), a produkty, které jsou sice navrženy společností adidas, ale vy si je můžete přizpůsobit nebo upravit výběrem materiálu nebo barev podle vlastních představ („přizpůsobené produkty“), obě kategorie společně označované jako „produkty“. 

Vezměte prosím na vědomí, že v případě omezené edice nebo omezené výroby mohou platit další omezení produktů, jako je omezení počtu těchto produktů na zákazníka. Tato další omezení vám budou oznámena prostřednictvím webu. 

Všechny produkty zobrazené na webu jsou závislé na dostupnosti. To znamená, že i když se snažíme zajistit, aby náš web obsahoval informaci o dostupnosti zásob, je možné, že produkt zobrazený na webu již nebude k dispozici pro nákup.  

Drobné rozdíly v barvách a jiných variacích v produktech se mohou vyskytnout v důsledku různých pořizování snímků, zobrazovacích technologií nebo z jiných technických důvodů. adidas není za tyto variace a rozdíly odpovědná. Z chyby při psaní, popisu produktu nebo zjevných chyb na webu nelze odvodit žádná práva. 

2.3 Požadavky na uzavření smlouvy se společností adidas 

Musíte být starší 16 let chcete-li nakupovat produkty prostřednictvím našeho webu. 

Na našem webu můžete objednávat pouze jako spotřebitel, nikoli jako prodejce. 

Ručíte za správnost a úplnost informací poskytnutých společnosti adidas v žádosti nebo objednávce.  

2.4 Jakým způsobem je s vámi uzavřena smlouva? 

2.4.1 Obecné podmínky uzavírání smluv  

Následující ustanovení platí pro všechny typy výrobků. Veškeré informace na webu jsou pouze výzvou k jednání. Jinak řečeno, informace nejsou nabídkou nebo závaznou smlouvou. Souhlasíte s tím, že vaše objednávka je nabídkou ke koupi produktů uvedených ve vaší objednávce. 

Veškeré vámi zadané objednávky musíme odsouhlasit. Společnost adidas je oprávněna kdykoli předem prověřit objednávku a/nebo odmítnout objednávku bez udání důvodu a bez závazků vůči vám nebo třetím stranám. Pokud společnost adidas do deseti pracovních dnů objednávku nepotvrdí, je tato považována za odmítnutou. 

Můžeme se dle vlastního uvážení rozhodnout, že vaši objednávku odmítneme. Vaši objednávku můžeme odmítnout například v těchto případech: 

 • jestliže produkty, které jsou zobrazené na webu, nejsou dostupné; 
 • jestliže se nám nepodaří získat autorizaci vaší platby; 
 • jestliže se k produktu vztahují omezení toho, kam jej lze zaslat; 
 • jestliže produkty, které jsou na webu zobrazené, obsahují zjevné chyby, například nesprávnou cenu nebo jiný nesprávný popis. 

V případě, že nepřijmeme (část) objednávky, budeme ji oprávněni zrušit, aniž by vznikla jakákoli odpovědnost vůči vám nebo třetí straně. Po zrušení vám samozřejmě poskytneme náhradu za částku, která nám byla zaplacena v rámci zrušené objednávky nebo její části. 

Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku po vytvoření kupní smlouvy, a tím ukončit kupní smlouvu z důvodů uvedených v tomto oddíle 2.4.1. výše pod body a až d. Po zrušení vám samozřejmě poskytneme náhradu za částku, která nám byla zaplacena v rámci zrušené objednávky nebo její části. 

Adidas má a plně si vyhrazuje právo odmítnout přijetí jakékoli objednávky, která podle jejích poznatků nebo odůvodněného podezření byla vytvořena pomocí nebo se zapojením nějakého softwaru, robotu, prohledávacího modulu, pavouka nebo jiného automatizovaného způsobu či zařízení. 

2.4.2 Zvláštní podmínky uzavírání smluv v případě standardních produktů 

Po zadání objednávky vám zašleme emailem potvrzení objednávky s číslem objednávky a podrobnosti o standardních produktech, které jste navrhli zakoupit, a podrobnosti o všech doručovacích službách. Přijetí vaší objednávky a vznik kupní smlouvy na standardní produkty mezi vámi a společností adidas se uskuteční ve chvíli, kdy: 

 • obdržíte od nás potvrzení, že standardní produkt vám byl odeslán z našeho skladu; nebo 
 • obdržíte od dopravce potvrzení o tom, že standardní produkty jsou připraveny k vyzvednutí, pokud jste se rozhodli vyzvednout standardní produkty v kanceláři dopravce nebo dopravce uložil standardní produkty na místo vyzvednutí. 
 •  obdržíte od nás potvrzení o tom, že standardní produkty jsou připraveny k vyzvednutí ve vybraném obchodě adidas, a to v případě, že (pokud je to možné) jste se rozhodli vyzvednout standardní produkty, které jste objednali a zaplatili v aplikaci adidas, v obchodě adidas (Click & Collect). 
   
  Vezměte prosím na vědomí, že (pokud je to možné) funkce Click & Collect dostupná v aplikaci ve vaší zemi nemusí obsahovat možnost objednávat a platit za standardní produkt v aplikaci (jak je popsáno v odstavci 2.4.2 c), ale dá vám možnost rezervovat standardní produkt v aplikaci a pak ho koupit, a tedy ho zaplatit místně v obchodě adidas. Tato rezervace Click & Collect je možná pouze ve vybraných obchodech společnosti adidas, jak je uvedeno během procesu platby v aplikaci. Pokud si koupíte rezervovaný výrobek, uzavíráte kupní smlouvu s prodejcem společnosti adidas podle vašeho výběru místa. To znamená, že standardní produkty můžete vrátit pouze do stejného obchodu, ze kterého jste je zakoupili, a to v závislosti na podmínkách vrácení daného obchodu. Proto oddíly 2.13, 2.14 a 2.15 níže neplatí, protože se vztahují pouze na vrácení standardních produktů zakoupených prostřednictvím aplikace. 

2.4.3 Zvláštní podmínky uzavírání smluv v případě přizpůsobených produktů 

Po zadání objednávky na nákup přizpůsobených produktů (včetně produktů mi adidas) vám zašleme emailem potvrzení objednávky. S výjimkou případů, kdy platí ustanovení oddílu 2.4.1, přijetí objednávky a uzavření smlouvy o prodeji přizpůsobených produktů mezi vámi a námi se uskuteční po obdržení emailu s potvrzením objednávky. 

2.5 Výhrada vlastnictví 

Všechny produkty zůstávají majetkem společnosti adidas, dokud nám nezaplatíte všechny příslušné částky vyplývající z jakékoliv smlouvy v plné výši, včetně úhrady nákladů, a to i v případě, že se vztahují k dřívějším nebo pozdějším dodávkám, nebo v případě dodávek dílčích. Nesmíte produkty prodat, disponovat jimi nebo je zatížit břemenem dříve, než přejdou do vašeho vlastnictví. 

2.6 Údržba produktů 

Upozorňujeme vás, že pokyny k čištění a údržbě jsou vytištěny na štítcích produktů. Společnost adidas není odpovědná za žádné škody v důsledku nesprávného zacházení s produkty, včetně zacházení v rozporu s těmito pokyny. 

2.7 Zrušení objednávky 

Bez ohledu na vaše právo na odstoupení od smlouvy je možné za určitých okolností zrušit objednávku standardních produktů. Prosím v oddílu Nápověda na webu najdete další informace. 

2.8 Cena 

Uvedené ceny jsou včetně DPH. Ceny jsou uvedeny v českých korunách (CZK). adidas si vyhrazuje právo provádět změny cen a produktů před zadáním vaší objednávky. 

Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit, omezit nebo ukončit jakékoli speciální nabídky nebo slevy. 

Můžeme účtovat náklady na dodání. Náklady na dodání se u každého produktu a typu dodání liší. Další podrobnosti najdete v oddílu 2.12 nebo přejděte do oddílu Doručení na našem webu. Všechny náklady na dodání budou účtovány samostatně podle jednotlivých položek a přičteny k celkové částce objednávky. 

2.9 Způsoby platby 

Na webu najdete informace o dostupných platebních metodách platební metody

adidas si vyhrazuje právo provádět individuální kontrolu důvěryhodnosti pro jakoukoli objednávku v souladu s informacemi adidas Prohlášení o ochraně osobních údajů. V závislosti na výsledcích této kontroly si společnost adidas vyhrazuje právo určité způsoby platby odmítnout. 

2.10 Fakturace 

Pokud se rozhodneme, že vystavíme nebo zpřístupníme fakturu, nebo pokud to vyžadují platné právní předpisy, vyhrazujeme si právo vydat nebo zpřístupnit fakturu v elektronické podobě a vy s takovou formou fakturace souhlasíte. 

2.11 Zvláštní aspekty přizpůsobených produktů  

Chcete-li přizpůsobit svůj produkt a upravit ho dle individuálních požadavků, můžete přidat svůj vlastní text. Můžete přidat své jméno, vybrat hráče a číslo nebo můžete zapojit vlastní kreativitu. Zachovejte prosím slušnost. Vyhrazujeme si právo odstranit nevhodné výrazy a použití obchodních značek. Mějte také na paměti, že náš systém nepodporuje používání některých speciálních znaků. 

Žádáme vás, abyste laskavě nepoužívali, nenahrávali, nepředkládali, nekopírovali ani jinak nezveřejňovali žádná jména, slova nebo fráze spadající do některé z níže uvedených kategorií: 

 1. skládají se nebo obsahují název produktu, služby, společnosti, organizace nebo události, které patří někomu jinému; 
 2. skládají se nebo obsahují jméno nebo přezdívku známé osobnosti (žijící nebo po smrti); 
 3. porušují nebo mohou porušovat práva související s ochrannými známkami třetích stran nebo jiná práva k duševnímu vlastnictví;  
 4. vyhrožují, podněcují k násilí, jsou urážlivé, obscénní, diskriminační, pobuřující, erotické či jinak nezákonné; a/nebo 
 5. jsou podle uvážení společnosti adidas jinak nepřijatelné. 

adidas si vyhrazuje právo zamítnout všechna přizpůsobení, jména, slova nebo fráze (či jejich kombinace), které spadají do kterékoli z výše uvedených kategorií. To bude mít za následek zrušení vaší objednávky. Dále tímto vznikne společnosti adidas nárok na náhradu ve výši hodnoty objednaného zboží. 

Vezměte prosím na vědomí, že zadáním objednávky svých přizpůsobených produktů: 

 • potvrzujete a zaručujete, že všechny názvy, slova nebo fráze, které používáte, nahráváte, předkládáte, kopírujete nebo jinak zveřejňujete za účelem použití na vašem přizpůsobeném produktu, nespadají do žádné z výše uvedených kategorií; 
 • odškodníte společnost adidas a její přidružené společnosti a nahradíte společnosti adidas a jejím přidruženým společnostem výdaje, škody, ztráty a závazky, které společnost vynaloží nebo utrpí adidas nebo přidružené společnosti v důsledku použití jakýchkoliv jmen, slov nebo frází použitých, nahraných, předložených, kopírovaných nebo jinak vámi zveřejněných (včetně použití na vašich přizpůsobených produktech); 
 • udělujete společnosti adidas a jejím přidruženým společnostem nevýhradní, neodvolatelné, bezplatné, celosvětové právo, ke kterému lze v plném rozsahu udělovat sublicence, k používání, reprodukování, zveřejňování a upravování jmen, slov nebo frází, které odešlete pro účely realizace vaší objednávky; a/nebo 
 • pokud objednávka zahrnuje přizpůsobené produkty, nebudete mít žádnou výpovědní lhůtu, právo na odvolání, právo na vrácení nebo právo odstoupit od smlouvy (§ 6:230 p písmeno f, odst. 1 nizozemského občanského zákoníku). 

2.12 Doručení 

Doručení provedeme na vámi uvedenou adresu v rámci České republiky. Společnost adidas může doručovat pouze na adresy domácností nebo kanceláří, nebo pokud jste se rozhodli pro vyzvednutí produktů v obchodě adidas na adresu příslušného obchodu adidas. Společnost adidas vám tuto skutečnost potvrdí emailem, kterým vás bude informovat, že produkty jsou připraveny k vyzvednutí. Pokud je pokus o doručení neúspěšný, souhlasíte s tím, že dopravce, který je za doručení odpovědný, může produkty doručit také na sousední/nedalekou adresu nebo do místa pro vyzvednutí, a má se za to, že společnost adidas tímto splnila svou povinnost doručit produkty. Dopravce vás bude informovat o doručení na sousední/nedalekou adresu nebo do místa pro vyzvednutí. 

Doručení bude prováděno v pracovních dnech, mimo státní svátky ve vaší zemi nebo v oblasti, v níž se nachází náš sklad. Vezměte proto v úvahu veškeré státní svátky včetně národních a/nebo náboženských svátků v zemi vašeho bydliště a ve městě Rieste, v Německu. Doručení se uskuteční v pracovní dny, kdy ve vaší zemi nejsou státní svátky. Upozorňujeme, že státní svátky se mohou lišit v závislosti na zemi a podle roku.  

Podrobnější informace o dodacích lhůtách najdete v informacích o různých druzích doručení v oddílu Doručení našeho webu. Dodací lhůty jsou pouze orientační a nejsou proto považovány za přesný termín dodání. Pouhá skutečnost, že byla překročena dodací lhůta, vás neopravňuje k náhradě škody. Bez ohledu na to společnost adidas přijímá omezený závazek, že v nepravděpodobném případě zpoždění u expresního doručení nahradí kompletní náklady na expresní doručení. Vezměte prosím na vědomí, že přizpůsobené produkty mají různé dodací lhůty. To znamená, že dodání vaší kompletní objednávky standardních a přizpůsobených produktů bude trvat déle. Ovšem dodání přizpůsobených produktů mi adidas proběhne odděleně od ostatních produktů, které jste objednali, a trvá přibližně 4–6 týdnů. 

adidas je oprávněna, pokud je to přiměřeně možné, rozdělit dodávku tak, abyste obdrželi objednané produkty co nejdříve. S rozdělením dodávky nejsou spjaty žádné další náklady. Avšak v případě, že rozdělení dodávky požadujete vy, může společnost adidas účtovat dodatečné náklady na doručení. Každá rozdělená dodávka představuje samostatnou kupní smlouvu. Jestliže má společnost adidas zpoždění s dodáním části objednávky nebo je část objednávky poškozena, neopravňuje vás to ke zrušení žádné další části objednávky. 

V nepravděpodobném případě, že po uzavření kupní smlouvy nemůže společnost adidas dodat objednávku nebo její část a není za tuto situaci odpovědná, je společnost adidas oprávněna kupní smlouvu zrušit. Společnost adidas vás bude samozřejmě co nejdříve informovat a vrátí veškeré platby. 

2.13 Podmínky pro odstoupení od smlouvy a vrácení zboží 

Užitečné informace a pokyny pro vrácení standardních produktů najdete v oddílu Vrácení na našem webu. 

V případě, že máte právo na odstoupení od kupní smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli (a vrátit tak váš standardní produkt) v souladu s oddíly 2.14 nebo 2.15, je nutné splnit následující podmínky. 

Oznámení o odstoupení od smlouvy a vrácení zboží 

Chcete-li právo na odstoupení od smlouvy uplatnit, musíte nás o tom informovat (adidas ČR s.r.o., c/o adidas Oddělení péče o zákazníky, Oddělení pro odstoupení od smlouvy,  Atlas Arena, Africa Building, Hoogoorddreef 9a, 1101 BA Amsterdam ZO, The Netherlands) a jasně uvést (tj. dopisem, faxem nebo emailem), že odstupujte od kupní smlouvy. Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy přiložený k těmto smluvním podmínkám jako Příloha 1, ale není to vaší povinností. Od nabídky na uzavření smlouvy můžete odstoupit také elektronicky tak, že vyplníte výslovné prohlášení o odstoupení od smlouvy na našem webu https://www.contactus.adidas.com/EMEA/ContactUs?country=CZ&brand=adidas&language=cs. Využijete-li tuto možnost, přijetí vašeho odstoupení vám obratem potvrdíme emailem. 

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy uvedená v oddíle 2.14 a 2.15, musíte nás před jejím uplynutím informovat o tom, že uplatňujete právo na odstoupení od smlouvy. 

Standardní produkty je nutné vrátit (podle pokynů na webu) na adresu: 

adidas CR s.r.o. 
CDC Rieste 
Hildesheimer Strasse 4-10 
49597 Rieste 
Německo 

Nejjednodušší a nejvhodnější způsob, jak své produkty vrátíte, je postupovat podle pokynů v oddílu Vrácení na webu, protože se jednak vrací produkty a rovněž nás upozorní na váš záměr odstoupit od kupní smlouvy.  

Pokud produkty vrátíte podle výše uvedených pokynů, veškeré náklady na vrácení poneseme my. V některých případech můžete požádat dopravce o vyzvednutí balíku, který vracíte, což však může vést k dodatečným nákladům, které Vám dopravce naúčtuje. Aktuální dodatečné náklady lze nalézt na webu. Vrácení zboží, které nebylo provedeno v souladu s výše uvedenými pokyny, je na vaše vlastní riziko a na vaše náklady.  

Jakmile obdržíme a zpracujeme vrácené produkty, budeme vás informovat emailem. 

Vezměte prosím na vědomí, že pro přizpůsobené produkty platí zvláštní ustanovení, protože byly upraveny speciálně pro vás. To znamená, že (aniž by to mělo vliv na vaše zákonná práva), nemůžeme přijímat vrácení těchto produktů v rámci záruky dobrovolné návratnosti, i když nemají výrobní vady.  

2.14 Zákonné právo na odstoupení od smlouvy  

Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti (14) dnů bez udání důvodu. 

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je v délce čtrnácti (14) dnů od data, kdy jste se vy nebo vámi stanovená třetí strana, která není dopravcem, stali držitelem zboží nebo pokud vaše objednávka obsahovala více produktů, které budou doručeny odděleně dodáním konečného produktu tvořícího objednávku („Lhůta pro odstoupení od smlouvy“). 

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, musíte nás před jejím uplynutím informovat o tom, že uplatňujete právo na odstoupení od smlouvy. 

Zboží musíte poslat zpět nebo odevzdat okamžitě, ale v žádném případě ne později než čtrnáct (14) dnů od data, kdy jste nás informovali o odstoupení od kupní smlouvy, a to v souladu s Podmínkami pro odstoupení od smlouvy a vrácení zboží uvedenými v oddíle 2.13 a ve vhodném obalu. Lhůta se považuje za splněnou, pokud zboží odešlete před uplynutím této lhůty. 

Pokud odstoupíte od kupní smlouvy během lhůty pro odstoupení v souladu s našimi Podmínkami pro vrácení zboží (oddíl 2.13) a tímto oddílem 2.14, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi včetně poplatků za doručení (za předpokladu, že vrácené standardní produkty představují úplnou objednávku a s výjimkou případných dodatečných poplatků vyplývajících ze skutečnosti, že jste zvolili jiný způsob doručení než nejlevnější standardní dodávku, kterou vám nabízíme, je-li k dispozici) nejpozději do čtrnácti (14) dnů od data, kdy jsme obdrželi oznámení o odstoupení od této smlouvy. Pro tuto úhradu použijeme stejný způsob platby, který jste použili při provedení původní transakce, pokud se s vámi nedohodneme na jiném způsobu; za tyto zpětné úhrady vám za žádných okolností nebudou účtovány žádné poplatky. Můžeme zadržet úhradu až do okamžiku, kdy obdržíme vrácené produkty nebo dokud nepředložíte doklad o vrácení produktů, podle toho, co nastane dříve. 

Musíte zaplatit pouze za jakoukoli sníženou hodnotu produktů, pokud je tato snížená hodnota způsobena vaším nesprávným zacházením, když jste se s produktem, jeho vlastnostmi a fungováním seznamovali.  

Výjimky z práva na odstoupení od smlouvy 

Zákonné právo na odstoupení od smlouvy podle oddílu 2.14 a 2.15 nemáte v případě smluv ohledně: 

doručení produktů vyrobených podle vašich vlastních specifikací nebo zjevně upravených podle vašich osobních potřeb (přizpůsobené produkty); a/nebo 

doručení zboží, u něhož vrácení není namístě ze zdravotních či hygienických důvodů nebo u něhož byla po doručení odstraněna pečeť. 

2.15 Dobrovolná záruka vrácení zboží nad rámec vašeho zákonného práva na odstoupení od smlouvy 

Aniž by bylo dotčeno vaše právo na odstoupení od smlouvy podle oddílu 2.14 (a všechna další platná zákonná práva), udělujeme vám další dobrovolnou možnost vrácení zboží. To vám umožňuje odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů dalších 16 dnů po uplynutí lhůty pro odstoupení, takže celková doba pro vrácení zboží činí 30 dní („dobrovolná lhůta pro vrácení zboží“) jako smluvní právo odstoupit od smlouvy na standardní produkt. 

Upozorňujeme, že dobrovolná lhůta pro vrácení zboží se nevztahuje na standardní produkty, které jsou považovány za akční produkty. Akční produkty zahrnují mimo jiné Yeezy. Během objednávky těchto akčních produktů vám sdělíme, že platí 14denní lhůta pro odstoupení. 

Tuto dobrovolnou záruku na vrácení zboží nabízíme v rámci Dobrovolné lhůty pro vrácení zboží na základě ustanovení našich Podmínek pro odstoupení od smlouvy a vrácení zboží (oddíl 2.13) a následujících podmínek. 

Standardní produkty nesmí být používány nebo poškozeny nad rámec běžného opotřebení a musí být vráceny v původním obalu. Vrácení kusů oděvů lze přijmout pouze v případě, že původní štítek nebyl odstraněn (žádné z výše uvedených opatření nemá vliv na vaše zákonná práva, jak je popsáno výše, zejména na záruční práva a právo na odstoupení od smlouvy podle oddílu 2.14). 

Musíme obdržet standardní produkty, které vracíte, před koncem Dobrovolné lhůty pro vrácení zboží. 

Vyhrazujeme si právo odmítnout vrácení a neposkytneme žádnou náhradu podle této záruky dobrovolného vrácení vrácených za standardní produkty, které nesplňují tyto podmínky. 

Pokud odstoupíte od kupní smlouvy během Dobrovolné lhůty pro vrácení zboží v souladu s našimi Podmínkami pro vrácení zboží (oddíl 2.13) a tímto oddílem 2.15, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi včetně poplatků za doručení (za předpokladu, že vrácené standardní produkty představují úplnou objednávku a s výjimkou případných dodatečných poplatků vyplývajících ze skutečnosti, že jste zvolili jiný způsob doručení než nejlevnější standardní dodávku, kterou vám nabízíme, je-li k dispozici) nejpozději do čtrnácti (14) dnů od data, kdy vám byly standardní produkty doručeny. Pro tuto úhradu použijeme stejný způsob platby, který jste použili při provedení původní transakce, a za tyto zpětné úhrady vám za žádných okolností nebudou účtovány žádné poplatky. 

2.16 Vrácení přizpůsobených produktů 

Jak již bylo vysvětleno v oddíle 2.13, přizpůsobené produkty (včetně produktů mi adidas) jsou vyrobeny pouze pro vás, takže nemůžeme akceptovat jejich vrácení s výjimkou výrobních vad. Pokud mají vaše přizpůsobené produkty vadu, kontaktujte nás prosím zde a my vám poskytneme pokyny pro vrácení zboží. 

2.17 Podmínky výměny zboží 

Při splnění určitých podmínek a zcela na základě našeho uvážení je možné vyměnit vaše zboží („Originální zboží“) za jiné zboží („Nové zboží“). Výměna se vždy odvíjí od toho, zdali je zboží na skladě. Originální zboží musí být vráceno v souladu s našimi zásadami uvedenými v  reklamačním řádu v oddílech 2.13 - 2.15. V případě, že zboží nebude vráceno v souladu s naším reklamačním řádem, nemůžeme vám zaručit vrácení (plné) částky za zakoupené zboží a může vám být tak naúčtována částka za Nové zboží. Cena Nového zboží bude rovna ceně Originálního zboží, a to i v případě, že cena a/nebo s ní související daně se změnily. Objednávka vašeho Nového zboží podléhá stejným podmínkám týkajícím se vráceného zboží (viz oddíl 2.13 - 2.15) a smlouvě, která byla vytvořena během objednávky Originálního zboží (viz oddíl 2.4), s vědomím toho, že s objednávkou Nového zboží bude - po nezbytných úpravách - zacházeno stejně jako s objednávkou, kterou byste provedli na našich webových stránkách. Další informace týkajících se výměny zboží naleznete v Často kladených dotazech (FAQ). 

2.18 Poškozené nebo vadné výrobky 

Pro společnost adidas je kvalita prvořadá. Všechny naše produkty důkladně testujeme v reálných podmínkách, abychom zajistili, že jsou zcela připraveny k použití, pro které byly navrženy. Poškození nebo vady jsou u našich produktů mimořádně vzácné. adidas má ze zákona povinnost zajistit, aby její produkty byly v souladu s kupní smlouvou. 

Vrácené produkty jsou kontrolovány oddělením zajišťování kvality společnosti adidas a pokud je poškození způsobeno výrobní vadou nebo odchylkou od výrobní specifikace, vrátíme jejich kupní cenu. Zavazujeme se plně uhradit náklady spojené s jakýmikoli vadnými produkty. 

Pokud má problém jiné příčiny, než je špatná kvalita materiálu nebo výrobní vada, bude vám původní produkt vrácen. Společnost adidas nerefunduje produkty: 

 • získané z jiného zdroje než z našeho webu; 
 • poškozené nevhodným použitím nebo nedbalostí (tj. vystavení chemikáliím, žíravým látkám, otevřenému ohni, vysoké teplotě, ostrým předmětům atd.); a/nebo 
 • poškozené nevhodným použitím nebo činnostmi, ke kterým nebyly určeny (použití běžecké obuvi na kurtu nebo turistické obuvi jako pracovní atd.). 

Vezměte prosím na vědomí, že předpokládaná životnost jakéhokoli produktu adidas závisí na individuálním použití produktu, podmínkách jeho použití a charakteristickém opotřebení uživatelem. Naše produkty poškozené běžným opotřebením nebo s překročenou přiměřenou životností nebudou vyměňovány. 

Náš tým zákaznického servisu je vám k dispozici. Neváhejte nás kontaktovat se svými otázkami a připomínkami. Kontaktujte nás zde.  

 

3. POUŽÍVÁNÍ WEBU 

Přečtěte si prosím pečlivě tyto smluvní podmínky pro používání webu („Smluvní podmínky pro používání webu“) před tím, než začnete web a veškerý obsah adidas používat na webových stránkách sociálních médií včetně např. Facebooku a Twitteru (společně „web“). Tyto smluvní podmínky pro používání webu se vztahují na všechny návštěvy a použití webu, jakož i na obsah (jak je definován níže), informace, doporučení, produkty a služby poskytované na webu nebo jeho prostřednictvím. Přístupem k webu a jeho využíváním udělujete svůj souhlas s těmito smluvními podmínkami pro používání webu v plném rozsahu vedle jakéhokoli jiného zákona nebo nařízení, které se vztahují na web a internet. Pokud nesouhlasíte s těmito smluvními podmínkami pro používání webu, okamžitě web opusťte. 

3.1 Obsah na webu 

Veškerý obsah vystavený nebo zobrazený na webu, včetně log, ikon, obchodních značek, textu, grafiky, fotografií, obrázků, pohyblivých obrázků, zvuku, ilustrací a softwaru („Obsah“), je vlastněn společností Adidas AG, jejími přidruženými společnostmi, poskytovateli licencí nebo poskytovateli obsahu. Všechny prvky webu včetně např. obecného designu a obsahu, mohou být chráněny autorskými právy, osobnostními právy, právy k databázi, ochrannými známkami a dalšími právy souvisejícími s právy duševního vlastnictví. S výjimkou případů, kdy je to výslovně povoleno v rámci této nebo jiné dohody s adidas, žádná část nebo prvek webu nebo jejího obsahu nesmí být kopírován nebo vysílán žádným způsobem. Web, jeho obsah a všechna související práva zůstávají výlučným vlastnictvím společnosti adidas AG, jejích přidružených společností nebo jejích poskytovatelů licence, pokud není výslovně dohodnuto jinak. Všechna tato práva jsou vyhrazena. 

3.2 Autorská práva a ochranné známky 

Autorská práva k veškerému obsahu jsou a zůstávají vlastnictvím společnosti adidas AG, jejích přidružených společností nebo jejích poskytovatelů licencí. S výjimkou případů, kdy to může být jinak uvedeno v konkrétních dokumentech v rámci webu, jste oprávněni prohlížet, přehrávat, tisknout a stahovat obsah nalezený na webových stránkách pouze pro osobní, informační a nekomerční účely. Nejste oprávněni upravovat žádný materiál a nejste oprávněni kopírovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, předvádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, vytvářet odvozená díla, převádět nebo prodávat jakýkoli obsah. Nesmíte znovu použít žádný obsah bez předchozího souhlasu společnosti adidas. Pro účely těchto podmínek použití je použití jakéhokoli takového materiálu na jakémkoli jiném webu nebo počítači připojeném do sítě zakázáno. Nebudete odstraňovat autorské právo, ochrannou známku ani jiná oznámení o vlastnickém právu z obsahu, který se na webu nachází. 

V případě stažení softwaru (včetně např. spořičů displeje, aplikací pro chytré telefony, ikon, videí a tapet) z webu, tento software, včetně jakýchkoli souborů, obrázků zabudovaných nebo vytvořených tímto softwarem a údajů doprovázejících software (souhrnně „Software“) je licencován společností adidas. adidas na vás nepřevádí vlastnické právo k softwaru. Vlastníte médium, na kterém je zaznamenáván software, ale adidas si ponechává plný a úplný název softwaru a veškerá práva duševního vlastnictví. Nesmíte přerozdělovat, prodávat, dekompilovat, zpětně analyzovat, rozebírat nebo jinak měnit software do podoby čitelné pro člověka. 

Všechny ochranné známky, servisní značky, loga a obchodní názvy, které se objevují na produktech adidas Group, na obalech produktů a/nebo na webu, ať už jsou registrované či nikoli (dále jen „ochranné známky“), zůstávají výhradním vlastnictvím společnosti adidas AG, jejích přidružených společností, jejích poskytovatelů licence (podle potřeby) a jsou chráněny platnými zákony a smlouvami o ochranných známkách. Nesmíte v žádném případě používat, kopírovat, reprodukovat, publikovat, odesílat, distribuovat ani upravovat značky adidas, a to ani v reklamě týkající se distribuce materiálů na webu bez předchozího písemného souhlasu společnosti adidas. Použití jakékoli obchodní značky v jakémkoli jiném webovém prostředí nebo síťovém počítačovém prostředí, například ukládání nebo reprodukce (části) webu na libovolné externí internetové stránce nebo vytvoření odkazů, hypertextu, odkazů nebo hlubokých vazeb mezi webem a jinými internetovými stránkami jsou zakázány bez výslovného písemného souhlasu společnosti adidas. 

3.3 Odmítnutí záruk 

Web a jeho obsah jsou zdarma a jsou poskytovány „tak jak jsou“ a bez jakékoliv záruky. Informace na webu slouží pouze pro obecné informace a nepředstavují žádné doporučení. 

Společnost adidas netvrdí ani nezaručuje, že informace a/nebo zařízení obsažené na webu jsou přesné, úplné nebo aktuální, nebo že web nebo server, který web zpřístupňuje, jsou bez virů nebo jiných škodlivých komponent. Společnost adidas dále neposkytuje konkrétní IT infrastrukturu nebo konektivitu. Společnost adidas proto nemůže zaručovat, že web bude fungovat nepřetržitě nebo bez chyb. Společnost adidas neposkytuje žádné záruky ani prohlášení týkající se používání obsahu na webu, pokud jde o jeho správnost, přesnost, přiměřenost, užitečnost, včasnost, spolehlivost nebo jinak, v každém případě v nejširším rozsahu povoleném platnými právními předpisy. 

3.4 Omezení odpovědnosti 

Vaše užívání webu je na vlastní nebezpečí. Společnost adidas ani její zaměstnanci, představitelé, ředitelé ani žádný z jejích zástupců ani žádná jiná strana podílející se na vytváření, výrobě nebo poskytování webu nenese odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, zvláštní, následné nebo jiné škody vyplývající z používání nebo neschopnosti používání obsahu na webu, a to včetně škod způsobených viry nebo nesprávností nebo neúplností informací na webových stránkách nebo vlastností produktů nebo jinak vyplývající ze smluvních podmínek pro používání tohoto webu podle nebo v souvislosti s nimi, a to i v případě, že společnost adidas byla informována o možnosti takové škody. 

3.5 Odkazy na třetí stranu 

Pro vaše pohodlí a pro zlepšení používání webu mohou být čas od času poskytovány odkazy na webové stránky, které vlastní a kontrolují třetí strany. Tyto odkazy vás odvedou mimo službu adidas a mimo web a jsou mimo kontrolu adidas. Patří sem odkazy na partnery, kteří mohou používat ochranné známky jako součást dohody o společném využívání značky. Webové stránky, na které se můžete odkazem dostat, mají své vlastní samostatné smluvní podmínky a zásady ochrany osobních údajů. Společnost adidas nenese odpovědnost za obsah a činnosti tohoto webu. Tento web proto navštěvujete nebo k němu máte přístup pouze na vlastní nebezpečí. 

Vezměte prosím na vědomí, že tyto jiné webové stránky mohou uživateli odesílat vlastní soubory cookies, shromažďovat data nebo vyžadovat osobní údaje, a proto je doporučeno, abyste před použitím těchto stránek ověřili podmínky používání a/nebo zásady ochrany osobních údajů na těchto webových stránkách. 

3.6 Zneužívání webu 

Nesmíte používat web k zasílání nebo přenosu libovolného obsahu vytvořeného uživatelem (jak je definován níže), který porušuje nebo může porušovat práva duševního vlastnictví třetích stran nebo který je ohrožující, falešný, zavádějící, záludný, hanlivý, invazivní, obscénní, pornografický, zneužívající, diskriminační, nezákonný nebo který by mohl představovat nebo podporovat jednání, jež by bylo považováno za trestný čin, porušovalo by práva kterékoli strany nebo jež by jinak mohlo zakládat občanskoprávní odpovědnost nebo porušovat jakýkoli zákon. Společnost adidas vám může kdykoliv na základě vlastního uvážení odmítnout přístup na web, a to včetně situací, kdy se společnost adidas domnívá, že vaše používání webu je v rozporu s některým ustanovením těchto smluvních podmínek pro používání webu a/nebo platných zákonů. 

Je vám rovněž zakázáno používat web k inzerci nebo k provádění jakýchkoli komerčních nabídek. 

Nesmíte používat jakýkoli software, robota, prohledávací modul, pavouka, prohledávač stránek nebo jakýkoli jiný automatizovaný prostředek nebo zařízení (a) k přístupu, kopírování, ovlivňování nebo sledování jakékoli části webu nebo jeho obsahu nebo obejití struktury nebo prezentace webu nebo jakýkoli jeho obsah, nebo (b) k zasahování do fungování webu nebo jakékoli transakce prováděné na webu nebo zasahování do webu nebo ovlivnění jeho používání nebo pomáhání třetí straně při nákupu jakéhokoli produktu na webu. 

Nesmíte se pokusit o získání neoprávněného přístupu k jakékoli části nebo funkci webu nebo jakémukoli systému připojenému k webu pomocí hackingu, prolomení hesel nebo jiných neoprávněných nebo neautorizovaných prostředků. 

3.7 Obsah vytvořený uživatelem 

Veškeré názory, připomínky, komentáře, umělecká díla, grafiky, fotografie, odkazy, dotazy, návrhy, informace, videa a další materiály (včetně personalizace přizpůsobených produktů), které vy nebo ostatní uživatelé webu zveřejníte na webových stránkách („Obsah generovaný uživatelem“) bude považován za nedůvěrný a nepatřící žádné konkrétní osobě. Proto má společnost adidas nevýhradní, bezplatné autorské právo používat, kopírovat, distribuovat a zveřejňovat třetím stranám jakýkoli obsah vytvořený uživatelem pro jakýkoli účel, na jakémkoli médiu a na celém světě (udělení licence). Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost adidas se chová pouze jako pasivní kanál pro distribuci obsahu vytvořeného uživatelem a nenese odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za obsah nebo přesnost obsahu vytvořeného uživatelem. adidas nesmí průběžně sledovat obsah generovaný uživatelem, který jste publikovali, nebo ho mezi uživateli měnit, a společnost adidas nebude mít ani povinnost tak učinit. Bez omezení na obecnost výše uvedeného souhlasíte s tím, že jakékoli připomínky, názory, komentáře, návrhy a další informace vyjádřené nebo obsažené v obsahu vytvořeném uživatelem nemusí nutně představovat projevy společnosti adidas. Jakékoli užívání obsahu generovaného uživatelem je zcela na vlastní nebezpečí. Tvrdíte a zaručujete, že jakýkoli obsah vytvořený uživatelem, který jste zveřejnili nebo předali, je pro vás originální a nekopíruje práci žádné třetí strany nebo jinak neporušuje žádná práva duševního vlastnictví třetí strany, práva na soukromí nebo práva na ochranu osobnosti a neobsahuje žádné hanlivé nebo znevažující prohlášení. Kromě toho tvrdíte a zaručujete, že máte způsobilost udělit licenci, jak je stanoveno v tomto článku. Souhlasíte s tím, že společnost adidas a její přidružené společnosti budou odškodněny za veškeré náklady, výdaje, škody, ztráty a závazky vzniklé nebo utrpěné společností adidas nebo jejími přidruženými společnostmi v souvislosti s jakýmkoli obsahem vytvořeným uživatelem při používání webu. 

adidas si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení zablokovat nebo odstranit jakýkoli uživatelský obsah (jako celek nebo částečně) vytvořený nebo odeslaný uživatelem, o kterém se společnost adidas domnívá, že není v souladu s těmito podmínkami pro používání webu (včetně materiálů které porušují nebo mohou porušovat práva duševního vlastnictví třetích stran, práva na soukromí nebo práva na ochranu osobnosti), nebo je pro společnost adidas jinak nepřijatelný. 

Souhlasíte s písemným oznámením společnosti adidas (podrobnosti o tom, jak nás kontaktovat, najdete níže) o jakémkoli obsahu generovaném uživatelem (nebo jiném obsahu), který poruší tyto smluvní podmínky pro používání webu. Souhlasíte s tím, že společnosti adidas poskytnete dostatečné informace, které umožní společnosti adidas prověřit, zda takový obsah vytvořený uživatelem (nebo jiný obsah) porušuje tyto smluvní podmínky pro používání webu. adidas souhlasí s tím, že se bude snažit dobrovolně prošetřit takovou stížnost a přijme taková opatření, která adidas bude podle svého uvážení považovat za adekvátní. Společnost adidas však nezaručuje ani netvrdí, že zablokuje nebo odstraní (zcela nebo částečně) takový obsah generovaný uživatelem nebo jiný obsah. 

3.8 Nevyžádané nápady 

Společnost adidas uplatňuje zásadu neprověřovat a nepřijímat žádné nevyžádané nápady, vynálezy, designy a/nebo jiné materiály týkající se podnikání společnosti adidas (včetně například obuvi, oblečení, sportovního zboží a služeb), ať již ve formě textů, obrázků, zvukových nahrávek, softwaru, informací apod. (dále „materiály“) od osob, které nepatří ke společnosti adidas. Nezveřejňujte tedy žádné materiály na webu, ani je neposílejte společnosti adidas emailem či jinými způsoby. 

 
4. OSTATNÍ 

4.1 Jak nás můžete kontaktovat? 

Pokud máte jakékoli otázky nebo komentáře týkající se webu nebo smluvních podmínek adidas nebo pokud nastane nepravděpodobná situace a budete chtít na něco podat stížnost, bez váhání kontaktujte náš zákaznický servis kliknutím zde

Nebo nám můžete napsat na následující adresu: 

Customer Service 

Atlas Arena, gebouw Afrika
Hoogoorddreef 9A
1101 BA Amsterdam ZO
The Netherlands

 

 

4.2 Přednost 

V případě rozporu mezi smluvními podmínkami společnosti adidas a jakýmkoliv obsahem v jiných částech webu nebo odkazech mají smluvní podmínky společnosti adidas obsažené v tomto dokumentu přednost. 

4.3 Změny smluvních podmínek společnosti adidas 

Vyhrazujeme si právo tyto smluvní podmínky dle vlastního uvážení kdykoli změnit. 

Používání tohoto webu, stejně jako jakákoli kupní smlouva uzavřená mezi vámi a námi, bude podléhat verzi smluvních podmínek společnosti adidas platné v době zadání objednávky prostřednictvím tohoto webu nebo v den jeho prohlížení. 

Kontrolujte pravidelně smluvní podmínky společnosti adidas, zda v nich nedošlo ke změnám. 

4.4 Ochrana dat 

Společnost adidas plně respektuje soukromí osob, které navštěvují a používají náš web. Informace o tom, jak používáme cookies, jaké informace shromažďujeme, jak a k čemu vaše údaje používáme a za jakých podmínek údaje poskytujeme třetím stranám, najdete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů a v podmínkách používání souborů cookies, které jsou nedílnou součástí těchto smluvních podmínek společnosti adidas. 

Zadáním objednávky souhlasíte s tím, že smíme shromažďovat, používat, uchovávat a zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu s naším Prohlášení o ochraně osobních údajů

4.5 Oddělitelnost ustanovení 

Každé ustanovení smluvních podmínek adidas bude vykládáno samostatně a nezávisle na ostatních ustanoveních. Pokud bude nějaké ustanovení shledáno neplatným, neúčinným nebo jinak nevynutitelným, bude takové ustanovení považováno za oddělitelné od ostatních ustanovení těchto smluvních podmínek adidas a nebude mít žádný vliv na jejich vynutitelnost. 

4.6 Subdodávky a zadávání 

Společnost adidas si vyhrazuje právo udělit na základě jiné smlouvy, převést, postoupit nebo obnovovat jakákoli svá práva a povinnosti vyplývající ze smluvních podmínek adidas za předpokladu, že to neovlivní vaše práva v rámci smluvních podmínek adidas. Vy nesmíte svá práva nebo povinnosti dle smluvních podmínek společnosti adidas udělit na základě jiné smlouvy, postoupit ani jinak převést bez našeho písemného souhlasu. 

4.7 Události mimo přiměřený vliv 

adidas není odpovědná za žádné zpoždění nebo neplnění svých závazků vyplývající ze smluvních podmínek společnosti adidas, pokud bylo zpoždění nebo neplnění způsobeno příčinou mimo přiměřený vliv společnosti adidas. 

4.8 Rozhodné právo a soudní příslušnost 

Smluvní podmínky adidas se řídí zákony Nizozemska. Nizozemské právo se vztahuje na kupní smlouvy, s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách a mezinárodní koupi zboží (CISG). To neovlivňuje platnost mandatorních práv podle práva země, ve které máte trvalý pobyt. 

Jakýkoli spor, který může vzniknout na základě těchto smluvních podmínek, můžete podle svého uvážení vést buď před příslušným soudem v Amsterdamu, Nizozemsku, nebo před příslušným soudem v zemi, ve které máte trvalý pobyt, pokud je tato země členským státem EU, když tyto soudy mají – s vyloučením jakéhokoli jiného soudu – pravomoc rozhodovat o takovém sporu. adidas bude vést případný spor, který může vzniknout na základě těchto podmínek, před příslušným soudem vaší země podle vašeho trvalého pobytu, pokud se jedná o členský stát EU nebo jiný příslušný soud v Amsterdamu v Nizozemsku. 

 

4.9 Informace o bateriích 

Některé produkty nabízené společností adidas obsahují baterie. 

 

Baterie a dobíjecí baterie, které obsahují nebezpečné látky, jsou zřetelně označeny symbolem přeškrtnuté popelnice. Chemická specifikace příslušných nebezpečných látek může být uvedena pod symbolem přeškrtnuté popelnice. Takovými látkami mohou být olovo (Pb), kadmium (Cd) a rtuť (Hg). 

Staré baterie a dobíjecí baterie se nesmí vyhazovat do běžného domovního odpadu. Lze je bezplatně odevzdat ve sběrných místech nebo v obchodě. Zakoupené baterie a dobíjecí baterie (bez zařízení) můžete po použití vrátit osobně do našich kanceláří. Baterie prosím neposílejte poštou. 

 

 

Verze ze srpna 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DODATEK 1 k Všeobecným smluvním podmínkám 

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy 

Adresát 

adidas ČR s.r.o. 
Oddělení péče o zákazníky, 
Jinonice, 
Atlas Arena, gebouw Afrika
Hoogoorddreef 9A
1101 BA Amsterdam ZO
The Netherlands

 

 

Oznamuji/oznamujeme,* že tímto odstupuji/odstupujeme od smlouvy o nákupu tohoto zboží: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Datum objednávky* / datum doručení*: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Jméno spotřebitele a číslo objednávky: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Adresa spotřebitele: 

______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Datum/podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář odesílán v papírové podobě) 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

(*) Nehodící se škrtněte.